Informace o sdružení

Občanské sdružení Protivecké kříže je sdružení, které oficiálně vzniklo na podzim 2010, ale svoji činnost ve formě přípravného výboru již vyvíjelo delší dobu.

Sídlem sdružení je Pekelský mlýn v údolí Velké Trasovky v katastrálním území Protivec, k němuž se vesměs vztahuje celá činnost sdružení, i když v některých směrech jej přesahuje.

Cílem sdružení je zmapování, opravy a údržba drobných sakrálních památek, dále pak publikační činnost spočívající zejména ve zpracovávání historie obce Protivec, kulturní a osvětová činnost a v neposlední řadě i ochrana krajiny a přírody vůbec.

Ve své činnosti sdružení spolupracuje s příslušným pracovištěm Národního památkového ústavu Karlovy Vary se sídlem v Lokti, orgány samosprávy a to zejména Městským úřadem ve Žluticích. Rovněž tak se státními organizacemi jako jsou Lesy ČR Hradec Králové, Zemědělsko-hospodářskou správou Plzeň apod.

Dále pak spolupracuje s příslušnými archivy, knihovnami a muzei, zejména pak se Společností pro výzkum kamenných křížů při muzeu Aš a Muzejním spolkem Žluticka.

Další skutečnosti jsou uvedeny ve výňatku ze stanov občanského sdružení, viz dále.

Členové sdružení musí splňovat řadu podmínek, zejména pak určité morální a odborné předpo-   klady. Tyto při přijetí posuzuje výbor. V současné době jsou členy sdružení jak obyvatelé regionu, tak především specialisté i z ostatních částí republiky, kteří kromě odborných předpokladů mají osobní vztah k Protivecku a často jej navštěvují.

 

Složení orgánů:

předseda sdružení:

JUDr. Pavel Pekárek, Protivec

 

místopředseda sdružení:

Petr Kuncman, Protivec

 

členka výboru:

PhDr. Zdena Votočková, Praha

 

revizor:

Ing. Josef Sazama, Praha

 

Stanovy občanského sdružení Protivecké kříže (výňatek)

čl. 1
Název, sídlo, působnost a charakter občanského sdružení
 
1/ Název občanského sdružení je: Protivecké kříže, /dále jen „sdružení“/
2/ Sídlem sdružení je: Pekelský mlýn, Protivec č.p. 68, okr. Karlovy Vary 364 53 Chyše
3/ Sdružení působí na území Karlovarského a Západočeského kraje, zejména pak v rámci katastrálního území Protivec, Žlutíce a Chyše.
4/ Sdružení se nečlení na žádné organizační jednotky; celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
5/ Charakter sdružení:
Sdružení je založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, v němž se sdružují občané k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany kulturních památek a hodnot, ochraně životního prostředí a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti v této oblasti.
 
čl. 2 
Cíle činnosti 
 
Cíle sdružení jsou:
- zmapování, evidence a podílení se na drobné rekonstrukci a údržbě kulturních památek, zejména sakrálního charakteru, a to v katastrálním území Protivec,
- zpracovávání historie obce Protivec od roku 1226 do roku s 1970, publikační, kulturní a osvětová činnost v této oblasti,
- ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
 
čl. 3


1/ Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2/ Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování a provádění obecně prospěšných činností v oblastech ochrany kulturních památek a přírodního krajinného rázu a to zejména ve spolupráci:
- s příslušným pracovištěm Národního památkového ústavu Karlovy Vary, oblastními archivy, regionálními muzei a knihovnami a dalšími odbornými institucemi, občanskými sdruženími a obdobnými organizacemi,
- s orgány samosprávy, a to zejména v rámci MěU ve Žluticích a Chyších,
- s Lesy České republiky Hradec Králové, Zemědělskohospodářskou správou Plzeň a dalšími místně příslušnými státními organizacemi.
3/ Další formou činností je:
- soustřeďování a poskytování informací v rámci sdružení a vně,
- účast zástupců sdružení při jednáních s volenými i správními orgány.